If you see something, say something! Hvilke faktorer påvirker om ansatte ytrer seg om sikkerhetskritiske forhold på norsk sokkel?

- CET
Peer Gynt Salen

Kåre Hansen
NORCE, Forskningsleder Arbeidsliv og innovasjon

Kåre Hansen er organisasjonssosiolog og forskningsleder ved NORCE. Hans forskningsfelt spenner over et bredt område; organisering av arbeid, medvirkning og ytring fra ansatte, partssamarbeid, arbeidstid, HMS og arbeidsmiljø. Han har ledet en rekke prosjekter innen ulike bransjer, eksempelvis bygg- og anlegg, industri og petroleum. Hansen leder for tiden er forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd som studerer hvordan offshoreansatte ytrer seg om sikkerhetsrelaterte forhold, samt hvorfor de eventuelt lar være å ytre seg. Hans foredrag vil presentere noen foreløpige resultater fra dette forskningsarbeidet med vekt på ytring fra ansatte innen risikoutsatte grupper.